מוהלים ורופאים ממליצים כך תימנעו מסיבוכים וזיהומים בברית המילה של בנכםמוהלים ורופאים ממליצים כך תימנעו מסיבוכים וזיהומים בברית המילה של בנכם

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר 'www.kittobrit.com'

1. כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה ולהיפך. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. אתר 'www.kittobrit.com', הינו אתר מידע ומכירות ברשת האינטרנט, המרכז מידע ומוצרים, בכל הקשור לברית מילה ביהדות (להלן: "האתר"). האתר הוקם, מנוהל ומתוחזק באמצעות חברת "ברית ישראל בע"מ", ח.פ 513793323 (להלן: "החברה").

3. תנאי מקדים ובלעדי לשימוש באתר, הוא הסכמת המשתמש לאמור בתנאי השימוש שלקמן. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמה חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם, ללא כל סייג.

4. הגדרות – למושגים שלקמן תהיה המשמעות הרשומה בצידם:
"המידע" – כגון ולא רק: כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימני מסחר, צילומים, סרטונים, אודיו ווידיאו, הקלטות, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, המלצות, חוות דעת מקצועיות ובלתי מקצועיות, כתבות, מאמרים, מאמרי חדשות, מאגרי בעלי מקצוע, מאגרי נותני שירותים, פרסומים, קישוריות לאתרים אחרים וכו'.

"משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או לפורום, ועושה בהם שימוש, מכל סוג שהוא, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים בתשלום, בין כ'לקוח' (כהגדרתו בסע' 13 שלקמן) ובין כגולש מזדמן.
"מוצר"- כל אחד מהמוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר, לרבות ולא רק: "ערכת ברית מילה טובה"(להלן: "הערכה").

"ימי עסקים"- ימי עבודה א-ה, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים.

הסרת אחריות מצד החברה-
5. החברה משוחררת בזאת מכל אחריות שהיא בקשר לשימוש באתר, למידע המופיע בו, לפורום ולאזוריים הציבוריים האחרים באתר, והיא לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש באתר, בתכנים, בפורום ובאזוריים הציבוריים האחרים באתר, נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

6. החברה מודיעה בזאת, כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באתר. במיוחד נכונים הדברים שעה שמדובר במידע המגיע מצדדים שלישים ובנושאים מגוונים ורגישים, כגון ולא רק: תחום היהדות וההלכה, ברית המילה, תחום הבריאות והרפואה, הפסיכולוגיה, הכלכלה, המשפט, הילדים ועוד. האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של החומרים המופיעים באתר בכללותו ובמודעות הפרסום של בעלי המקצוע ונותני השירות, הינה על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת במידת האפשר, על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, והחברה לא תישא באחריות, מכל סוג שהוא, בקשר למידע המוצג באתר.

7. לשם הזהירות בלבד יצויין, כי המידע המוצג באתר אינו מהווה בשום פנים ואופן, תחליף לייעוץ מקצועי ממוהלים מוסמכים, מרבנים מוסמכים, ו/או מבעלי המקצוע המורשים והרלוונטיים (להלן: "הגורמים המוסמכים"). הגם שיכול ו'הגורמים המוסמכים' יחוו דעתם בנושאים השונים הרלוונטיים באתר, אין זה משנה את העובדה, כי כל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בא להחליף חוות דעת מקצועית ואישית למקרה ספציפי.
במיוחד נכונים הדברים, עת עובדי שירות הלקוחות של החברה ו/או האתר, יישאלו שאלה מקצועית ע"י הפונה, באמצעות הפורום ו/או הטלפון, ויביעו את דעתן האישית, מתוך נסיונן האישי, בכל הקשור לברית המילה ו/או לנושאים הנלווים לה.
מחובתו ובאחריותו של המשתמש, לקבל ייעוץ מקצועי, אישי וספציפי, לפני כל פעולה המסתמכת על המידע באתר ו/או בטרם כל פעולה הקשורה באופן ישיר ו/או עקיף לנושאים המוצגים באתר ו/או לנושאים אשר עובדות שירות הלקוחות תחווינה את דעתן האישית לגביהם. החברה אינה נושאת באחריות, מכל סוג שהוא, כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר, בגין הסתמכות ישירה ו/או עקיפה בקשר למידע המוצג באתר ו/או למידע שנמסר ע"י עובדות שירות הלקוחות של החברה ו/או האתר.

8. החברה אינה נותנת חסות ו/או מביעה דעה, לגבי נכונותם ו/או דיוקם של מוצרים, שירותים, הצהרות, הבעות עמדה, עצות ו/או כל מידע אחר המוצג באתר ו/או שהגישה אליו מתאפשרת באמצעות האתר, בין על ידה ובין על ידי גורמים המפרסמים את מרכולתם באתר (להלן: "המידע המפורסם"). המשתמש מצהיר, כי הוא מודע לכך שכל ההסתמכות שלו על 'המידע המפורסם', נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית בלבד.

9. החברה מסירה ממנה אחריות, מכל סוג שהוא, ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן מסירה החברה את אחריותה, לגבי כל: נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו למשתמש, לרכושו ו/או לכל צד שלישי אחר, בשל שימוש בתכנים אלו.

10. קניין רוחני-
• כל המידע המוצג באתר, כולל ולא רק: הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים לצפייה ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע שבאתר (להלן: "התוכן המוצג"), הינו רכושה הבלעדי של החברה.
'זכויות הקניין הרוחני' באתר (כהגדרתן להלן), הינן בבעלותה ו/או בשליטתה הבלעדית של החברה ו/או של צד ג' אחר, אלא אם צויין באופן מפורש אחרת. לפיכך, שימוש כלשהו בתוכן המוצג, באופן בלתי מורשה (כמפורט לקמן), הינו אסור בהחלט, אלא אם החברה הביעה את הסכמתה לפונה אליה, באופן מפורש, מראש ובכתב.
'זכויות הקניין הרוחני'- כולל אך לא רק: זכויות היוצרים (זכויות יוצרים שלפי חוקי מדינת ישראל ו/או אמנות בינלאומיות ו/או חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות), סימני המסחר, מדגמים, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How) , מידע סודי ואיסוף המידע של הגולשים.
• המידע באתר מוצג לשירות ציבור הגולשים, אך ורק לשימוש פרטי ובשום אופן לא לשימוש מסחרי (להלן: "השימוש המותר"). המשתמש רשאי לצפות, לעיין, לקרוא ו/או להוריד (Download) את התכנים המפורסמים באתר, וזאת אך ורק ל'שימוש המותר'.
• שימוש, הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה ו/או הוצאה לאור ו/או העתקה ו/או הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר, בכל מקום אחר מלבד האתר ו/או בכל מדיה אחרת ו/או בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק: באמצעות דואר, פקס, דוא"ל או אמצעים דיגיטאליים אחרים (להלן: "פרסום במקומות אחרים"),בין בתמורה ובין שלא בתמורה הינם אסורים בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב מאת החברה (להלן: "האישור").
לשם קבלת 'האישור' לפרסום המידע 'במקומות אחרים', ניתן לפנות אל החברה באמצעות פרטי ההתקשרות שלקמן:
חברת 'ברית ישראל בע"מ', רחוב אבן גבירול 18, נתניה 4232617. טלפון: 09-7440691. דוא"ל: office@byisrael.co.il.
• שימוש ופרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים אשר ברשת האינטרנט (להלן: "המידע המועתק"), הוא לבדו ורק הוא, יהיה מותר, בתנאים הבאים ובהתקיימם באופן מצטבר:
1. בצד 'המידע המועתק' יופיע הלוגו של החברה, כפי שמופיע באתר החברה, באופו בולט וברור דיו.
2. בצד 'המידע המועתק' תופיע קישורית, המובילה אל הדף הרלוונטי באתר החברה בו מופיע 'המידע המועתק' המקורי. לצד הקישורית יופיע הסבר אשר יבהיר, כי 'המידע המועתק' הועתק מאתר החברה אליו מובילה הקישורית.
3. בכל מקרה, אסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של 'המידע המועתק'. המשתמש נדרש ומחוייב להשאיר את המידע והתכנים בנוסחם המקורי.
4. המשתמש נדרש ומחוייב להשאיר את 'המידע המועתק', בצירוף ההודעות הנוגעות לזכויות היוצרים והבעלות על התכנים והמידע, כפי שפורסם באתר. במידה ולא צויין באתר, כי זכויות היוצרים והבעלות על התכנים והמידע שייכים לצד ג' אחר, יציין המשתמש, בצד 'המידע המועתק' ובמקום בולט וברור, כי זכויות היוצרים ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת, הנוגעים ל'מידע המועתק', שייכים לחברה, באופן בלעדי.

11. קישוריות (Hyperlinks) לאתרים אחרים שאינם האתר-
• באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות, המקשרים אל מקורות מידע ו/או שירותים אחרים המצויים ברשת האינטרנט ושאינם קשורים, באופן ישיר ו/או עקיף לחברה ו/או לאתר (להלן: "אתרים זרים"). חלק מ'האתרים הזרים' יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של החברה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים, תחת השגחת החברה.
• בעצם הצגת הקישוריות באתר, אין החברה מביעה תמיכה ו/או חסות, במפורש ו/או מכללא, לגבי התוכן והמידע ו/או השירותים המוענקים ביעדי הקישוריות. החברה מסירה ממנה כל אחריות, בקשר לכל עניין ו/או תוצאה ו/או נזק, העלול לנבוע מהשימוש ביעדי הקישוריות.
שימת לב מיוחדת לאמנת הפרטיות של כל אתר אליו מובילה הקישורית, כאמור, אין לחברה כל קשר ואחריות לתנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות של יעדי הקישורית. חשוב ביותר, כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם, החברה אינה מסוגלת ולא תהיה אחראית, לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה.

12. פרסומות-
• החברה אינה אחראית בשום צורה ו/או בשום אופן לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר, אינה מעידה על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה בקשר למפרסם, המוצר ו/או השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.

13. שירותים בתשלום-
• חלק מהשירותים באתר, כגון: 'חנות המוצרים של אתר www.kittobrit.com' (להלן: "החנות"), מוצעים בתשלום. משתמש אשר רוכש מוצר מהחנות (להלן: "הלקוח"), יבצע את התשלום באמצעות שירותי תשלומים שונים כגון: 'PayPal', 'פלא פיי (בבעלות יופיי פיננסים בע"מ נכון לתאריך 23/08/2020)' המספקים, ככל הידוע לחברה, הגנה מירבית ומקסימלית עבור תשלומים המבוצעים ברשת האינטרנט.
יחד עם זאת, ולאור העובדה, כי המדובר ברשת האינטרנט, לא ניתן לעולם להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות וגניבת נתוני לקוחות, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון מס': 09-7440691.
למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש, לכל סוג של נזק ו/או עוולה, פלילית ו/או אזרחית, שתיגרם למשתמש ו/או לצד ג' אחר, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם התשלומים שביצע המשתמש באמצעות רשת האינטרנט, והדבר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
• המוצרים המוצעים למכירה באתר, הינם אלו המוצגים במועד שבו ההזמנה מבוצעת. התמונות של המוצרים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד. אם וככל שתמונה כלשהי תהא שגויה או בלתי מדוייקת, לא תישא החברה בכל אחריות בהקשר זה.
• בכל הנוגע לביטולי עסקה, אשר נעשתה בין המשתמש לבין החברה, יחולו ההוראות המפורטות ב- "הוראות ביטול עסקה", המפורסמת בנפרד בהמשך עמוד זה.
• "מדיניות משלוחים", מפורטת בנפרד בהמשך עמוד זה.
• לצד כל מוצר העומד למכירה מוצג המחיר לתשלום. כל המוצרים המפורטים באתר והמפורטים בשקל ישראלי הינם כוללים מע"מ, ואילו מחירים המוצגים בדולר ארה"ב, הינם ללא מע"מ.
הזמנות הממוענות לחו"ל, לא יכללו מע"מ, בעוד שהזמנות המיועדות לאספקה בישראל, יכללו מע"מ.
המחירים המוצגים אינם כוללים דמי משלוח.
• כל אדם או תאגיד רשאים להזמין ולרכוש את המוצרים באתר, בכפוף לתנאים שלקמן:
א. המשתמש בגיר, אינו פסול דין וכשיר לבצע פעולות מחייבות.
ב. המשתמש מחזיק בכרטיס אשראי ובתוקף.
ג. המשתמש מזמין את מוצרי החברה לשימוש פרטי בלבד ( ולא לשימוש מסחרי/סיטונאות).
• בשום מקרה לא תהא החברה ו/או מי מעובדיה, אחראים לנזק ספציפי, ישיר, עקיף, מקרי ו/או תוצאתי, נזק בודד או מרובה, הנובע מהשימוש שיעשה הלקוח במוצר.
בכל מקרה, לא תהא החברה אחראית כלפי הלקוחות בהתאם לדיני החוזים, הנזיקין או כל דין אחר, מעבר לסכום ששולם ע"י הלקוח בגין המוצר שרכש.
בכל מקרה, לא תהא החברה אחראית, בגין כל דרישה, אבדן, עלות, הוצאות, ואחריות מכל סוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, מפגיעה ו/או פציעה שאירעה לאדם ו/או לרכוש, הנובע בגין השימוש במוצר שנרכש מהחנות.
• במסגרת קבלת ה- 'שירותים בתשלום', נדרש המשתמש למסור פרטים נכונים ומדוייקים אודותיו. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977. לידיעתכם, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונכם החופשי בלבד, ואינכם חייבים לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותים מסוימים באתר.

14. הפורום באתר-
• החברה תפעיל באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, פורום ואזורים ציבוריים אחרים (להלן: "הפורום"). המשתמשים מוזמנים לשלוח, להעביר ו/או להגיש, כל מידע, מסמך, הודעה ו/או חומרים אחרים לפורום (להלן: "מידע חיצוני").
• לאור העובדה, כי אין החברה יכולה לפקח ו/או לשלוט ו/או למנוע מראש את פרסומו של 'המידע החיצוני' באתר, החברה לא תישא באחריות כלשהי, בנוגע להודעות פוגעניות, בלתי חוקיות, מפרות ו/או בלתי נאותות, שישלחו על ידי המשתמשים.
• למעלה מן הצורך יצויין, כי בקשר ל'מידע החיצוני' המועלה ע"י המשתמש, החברה תמסור לצד ג' רלוונטי ומורשה, כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק.
• במשלוח 'מידע חיצוני' כאמור, מתחייב המשתמש, שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או כל חומר אחר:
א. שיש בו משום עבירה או חשש עבירה, על חוקי מדינת ישראל, או שיש בו משום עידוד ו/או שידול ו/או סיוע לביצוע חטא ו/או עוון ו/או פשע.
ב. העלול להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
ג. האסור לפרסום ו/או לשימוש, ואשר הוא בגדר: פגיעה ברגשות הפרט ו/או הציבור, תוכן בעל אופי גזעני, הטרדה, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, לשון הרע, השמצה, מיני ו/או כל ביטוי וולגרי אחר.
ד. אשר עלול לחשוף את פרטיו האישיים של משתמש אחר או של כל מאן דהוא.
ה. שהוא דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" (Spam) , דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail) וכיו"ב.
ו. שהוא כל סוג של מידע, הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים ו/או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
ז. העלול להפר זכויות קניין של אחר, בכלל זאת ולא רק: זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סמני מסחר, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת.
ח. הכולל וירוס ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב, לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) , ואנדלים (Vandals) , יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
ט. שיש בו תוכן בעל אופי פרסומי ו/או מסחרי, בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה.

כל האמור בסע' זה להלן ייקרא- "מידע חיצוני אסור" או "שימוש מפר".
החברה שומרת לעצמה את הזכות האינהרנטית, לערוך, למחוק, להסיר ו/או לסרב להציג באתר כל 'מידע חיצוני אסור' ו/או שמפר את תנאי השימוש באתר בכל צורה אחרת, והכל שיקול דעתה הבלעדי של החברה. יתרה מכך, במקרה שמשתמש יבצע 'שימוש מפר', לחברה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את כניסתו של אותו משתמש לפורום ו/או לאתר, והמשתמש המפר יהיה מנוע מלטעון כל טענה כנגד החברה בעניין זה.
• 'המידע החיצוני' המפורסם על ידי הגולשים באתר, אינו משקף את המדיניות ו/או את דעתה ו/או את התייחסותה של החברה, ואין בפרסומו באתר, כדי לחייב את החברה באחריות, מכל סוג שהוא.
• המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי כל 'מידע חיצוני' שיישלח על ידו (למעט פרטיו האישיים, המוסדרים באמנת הפרטיות), יהיה ניתן לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן רישיון לאחר, פרסום, תרגום, בתמורה ו/או שלא בתמורה ו/או למחיקה על ידי החברה, והינו מוותר בזאת על כל טענה שהיא, בנוגע ל'מידע החיצוני' שנשלח על ידו לאתר.
• המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי בהעלותו 'מידע חיצוני' לאתר, הוא מעניק בזאת לחברה רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות ב'מידע החיצוני' כל פעולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכפוף להוראות תנאי השימוש הללו. המשתמש מוותר בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה, בגין הפרת זכויות הקניין ו/או והפרטיות ו/או כל זכות אחרת, בכל הקשור ל'מידע החיצוני' שעלה על ידו לאתר.
• המשתמש מודע לכך, כי ה'מידע החיצוני' שיפרסם באתר , אינו חסוי, בשום צורה, והנטל לשמירת סודיותו של ה'מידע החיצוני' המועבר על ידו לאתר, מוטל עליו בלבד.
• החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות ו/או מסרים המשתמש עלול לקבל ממשתמשים אחרים, בעקבות ה'מידע החיצוני' שהועלה על ידו. לפיכך, החברה לא תישא באחריות, מכל סוג שהוא, לכל תוצאה ו/או נזק שעלולה להיגרם למי שהעלה 'מידע חיצוני' לאתר.
• ה'מידע החיצוני' המועלה לאתר ע"י משתמש כלשהו, הוא קניינו הרוחני של המשתמש וחלים עליו כל הוראות חוק זכויות יוצרים ו/או הוראות קניין רוחני סטטוטוריות אחרות. יחד עם זאת, שומרת לעצמה החברה את הזכות לפרסם קטעים מתוך המידע החיצוני של משתמשים, במקומות שונים בתוך האתר ומחוצה לו כפי שתמצא לנכון, מבלי להתחייב להודיע מראש על כוונתה לעשות כן, ומבלי לתגמל את בעל המידע החיצוני בדרך כלשהי.
• לחברה אין אפשרות לוודא, כי המידע הנמסר בפורום הינו אמין מלא ומדוייק. לפיכך, השימוש במידע ובעצות הניתנים בפורום יהיה על אחריות המשתמש בלבד, בין אם ניתנו על ידי משתמשים אחרים ובין אם נתנו על ידי נציגי החברה, והחברה לא תהיה אחראית על כל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם לגולש ו/או לצד ג' אחר כתוצאה מהשימוש במידע.
• המשתמש רשאי להעלות לאתר אך ורק 'מידע חיצוני' השייך לו, או 'מידע חיצוני' שבעלי הקניין הרוחני בו, נתנו לו אישור מפורש ובכתב (להלן: "מידע של צד ג'"). משתמש אשר יעלה לאתר מידע של צד ג', יציין באופן מפורש מי הם בעלי הזכויות, ואת עובדת קיום האישור לפרסום. האישור יוצג לחברה, מיד עם דרישתה. במקרה של ספק לגבי קיום האישור ועד הצגתו לחברה יימחק ה'מידע החיצוני', והמשתמש יוכל להשיב את ה'מידע החיצוני' לפורום, לאחר הצגת האישור האמור. למרות כל האמור לעיל , האחריות לכיבוד החוק היא על המשתמש, ועליו בלבד.
• כמו כן, שומרת לעצמה החברה את הזכות למחוק 'מידע חיצוני' לפי ראות עיניה, או להעבירו לארכיון שאיננו נגיש למשתמשים, כעבור תקופת זמן, או בעת שכמות המידע הנשמר יחייב פעולה כזו.

15. שינויים ותקלות בשירותי האתר-
• האתר נמצא בפיתוח וצמיחה, ועורך בתכיפות שינויים ושיפורים למען המשתמשים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים כלשהם במבנה האתר ובתכולתו, ללא הודעה אישית על כך למשתמשים. במסגרת השינויים והשיפורים, ייתכנו לעיתים תקלות ושיבושים באתר ובפורום. החברה מתנצלת מראש על כל נזק ו/או אי נוחות שייגרמו למשתמשים, אך מסירה מעליה כל אחריות לכל נזק ו/או עוגמת נפש שייגרמו כתוצאה מתקלות כלשהן.
• שימת לב מיוחדת, כי מרבית שירותי החברה למשתמשים, ניתנים ללא תשלום או תמורה, ולכן שומרת לעצמה החברה, את הזכות להפסיק את מתן השירות בכל עת וללא הודעה אישית ומראש בדרך כלשהי למשתמשים. במידת האפשר, תועבר הודעה על הפסקת השירותים, אם תחול, בתוך האתר עצמו. שירותי האתר ניתנים כפי שהם, ולא יהיו למשתמשים כל טענות על אופיים, רציפותם או מהותם.

16. אמנת הפרטיות-
• לצורך שיפור השירותים המוענקים באתר, החברה תהיה רשאית לאסוף למאגר המידע שלה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש מרצונו החופשי.
• על המשתמש המשאיר פרטיו במערכת האתר, במקום המיועד לכך, לציין בתיבה המיועדת לכך והמופיעה בסמוך למקום השארת פרטיו, אם הוא מסכים שהחברה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהשאיר, 'דבר פרסומת' (כהגדרתו לקמן), לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר ( להלן: "אישור קבלת דבר פרסומת").
למשתמש אשר אישר קבלת 'דבר פרסומת', תהיה אפשרות בכל דבר פרסומת, אשר ישלח אליו ע"י החברה, כאמור לעיל, לבקש את הסרתו מ'רשימת התפוצה' של החברה, וזאת ע"י לחיצה על קישורית ייעודית שתופיע בסופו של כל דבר פרסומת (להלן: "הודעת הסרה"). מיד עם קבלת 'הודעת ההסרה', תחדל החברה מלמען את כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש בדברי פרסומת.

'דבר פרסומת'- כהגדרתו בסע' 30א(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח-2008.

• כמו-כן, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במאגר המידע שלה, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ו/או את פרטיו האישיים שהשאיר במערכת האתר, ולא יכלול 'מידע רגיש' כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
• ידוע ומוסכם, כי במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר, ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie), וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר ובמטרה לשיפור השירותים באתר. למשתמש יש אפשרות לחסום קבלת קבצי זיהוי, ע"י שינוי הגדרת הדפדפן האישי שלו, ואין הדבר אלא באחריותו הבלעדית בלבד.
• כן תישמר בידי החברה האפשרות לערוך סטטיסטיקות ולרכז מידע על משתמשים, כדי להתאים את הגלישה באתר לצרכיהם. החברה מתחייבת להימנע ממכירת פרטי המשתמשים לחברות פרסומת, לצורך שימוש בהם כרשימת תפוצה. אולם בכך, אין החברה מתחייבת למנוע מחברות פרסום ו/או כל צד שלישי אחר, מלאסוף פרטים הגלויים לעין-כל מתוך האתר.

17. עדכונים ושינויים באתר-
• בכל עת ומכל סיבה שהיא, רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה, לרבות ולא רק: בתנאי מכירת מוצרים ו/או שירותים, באמנת הפרטיות ועוד.
• בשימושכם באתר, הנכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש. בדף האחרון של תנאי השימוש, בסופו, יופיע התאריך בו עודכנו לאחרונה תנאי השימוש.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

• אחריות ושיפוי מצד המשתמש-
המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב, לשאת ו/או לשפות את החברה, בגין כל נזק שייגרם לה, כולל ולא רק: תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה מ: שימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כישלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח – 1968 ו/או על פי כל דין, הנובעים מהשימוש באתר ו/או באמצעותו, במידע שבו ו/או בתכניו ו/או במוצריו ו/או בשירותים שבו.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או בשירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי ו/או בלתי סביר באתר.

18. וויתור על טענות ו/או זכויות-
שיהוי בנקיטת הליכים ואי מיצוי זכויות, ללא קשר למשך השיהוי, לא יהוו ויתור או מחילה על זכויות החברה. וויתור על זכות כלשהי במסגרת הליך כלשהו, לא תחייב את החברה במסגרת הליכים נוספים הנובעים ו/או הממשיכים את ההליכים בערכאות אחרות.

19. חוקיות ההסכם במקרה של תניה בלתי חוקית-
במקרה שתנאי או תניה בהסכם זה ייקבע, ע"י ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שיתר התנאים והתניות בהסכם זה יישארו בתוקף.
במקרה, שחלק מתנאי או תניה בהסכם זה ייקבע, ע"י ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, או יימחקו, הרי שיתר התנאי והתניה יישארו בתוקף.

20. הדין החל סמכות שיפוט-
השימוש באתר, כולל: 'תנאי שימוש' אלה, 'מדיניות משלוחים' ו-'הוראות ביטול עסקה' (להלן: "תנאי השימוש ונספחיהם"), כפופים, אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי השימוש ונספחיהם ו/או לשימוש באתר, יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בנתניה, ובמקרה הצורך באזור מרכז.

הוראות ביטול 'עסקה מרחוק' (עסקה המתבצעת באמצעות: אינטרנט, טלפון) – אתר www.kittobrit.com (להלן: "ההוראות")

• הוראות אלה באות להוסיף על – "תנאי השימוש באתר www.kittobrit.com", ומהוות חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
• על ביטול עסקה, מכל סוג שהוא, לרכישת אחד או יותר מהמוצרים שהוצעו למכירה בחנות 'www.kittobrit.com', אשר באתר 'www.kittobrit.com' (להלן: "החנות"), יחולו הוראות: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הצרכן"), חוק המכר, התשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק המכר"), חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן: "חוק התרופות"), כמו גם התקנות הרלוונטיות לחוקים אלה.

א. לקוח שרכש מוצר המוצג בחנות (להלן: "הלקוח" או "המוצר"), באמצעות רשת האינטרנט ו/או טלפונית באמצעות שירות הלקוחות של חברת ברית ישראל בע"מ, ח.פ 513793323 (להלן: "החברה"), יהיה זכאי לבטל את העסקה והכל בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
1. ביטול העסקה לא יתאפשר בעסקה לרכישת:
• טובין פסידים. (מוצרי מזון, תרופות, ועוד…). יש לשים לב במיוחד למוצרים הסטריליים הנמכרים בחנות, שכן פתיחתם פוגעת בסטריליות המוצר וכן מוצרים הדורשים אחסון בתנאים מיוחדים.
• שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
• מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
• טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העיסקה.
• טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
2. ביטול העסקה יתאפשר מיום עשיית העסקה ועד- 14 ימים מיום קבלת המוצר במענו של הלקוח או מיום קבלת הקבלה הרלוונטית במענו של הלקוח, לפי המאוחר מביניהם.
3. ביטול העסקה יעשה בכתב, ניתן באמצעות תקשורת אלקטרונית (להלן: "הודעת הביטול").
פרטי ההתקשרות עם החברה, לצורך מתן 'הודעת הביטול', הם כלהלן:
חברת 'ברית ישראל בע"מ',
רחוב אבן גבירול 18, נתניה 4232617.
דואר אלקטרוני: office@byisrael.co.il
טלפון: 09-7440691.

במקרה המפורט בסע' ב' שלקמן: החזרת המוצר למשרדי החברה, באחריות ועל חשבון הלקוח .
במקרה המפורט בסע' ג' שלקמן: יעמיד הלקוח את המוצר לרשות החברה, במקום בו נמסר לו המוצר, ויודיע על כך לחברה בדרך הנקובה בסע' 3 שלעיל.

4. המוצר מוחזר באריזתו המקורית, כשלא נעשה בו שימוש כלשהו, וכשלא חלה הרעה כלשהי במצבו.

ב. ביטול עיסקה שלא עקב פגם-
בהתקיים כל התנאים המנויים בסע' א', באופן מצטבר, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם ע"י הלקוח. כן תגבה החברה מהלקוח 'דמי ביטול' בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

ג. ביטול עיסקה עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה כמשמעה בחוק הצרכן ו/או בחוק המכר ,בשל אי אספקת המוצר במועד, או בשל כל הפרה אחרת, שאינה יסודית, כמשמעה בחוק התרופות (להלן: "אי התאמה לסוגיה")-

1. אין הלקוח זכאי להסתמך על אי ההתאמה לסוגיה, אם ידע עליה בעת ביצוע העיסקה.
2. ככלל, על הלקוח לבדוק את המוצר, מיד עם קבלתו (להלן: "מועד הבדיקה").
3. במקרה של אי התאמה לסוגיה, יודיע הלקוח לחברה על אי ההתאמה(בדרכים המנויות בסע' א-3 שלעיל), מיד לאחר 'מועד הבדיקה' או מיד לאחר שנודע לו על אי ההתאמה או מיד לאחר שגילה את אי ההתאמה, לפי המוקדם יותר, ויאפשר לחברה לתקן את אי ההתאמה, תוך זמן סביר לאחר שהודיע לה על אי ההתאמה. במקרה שלא ניתן לתקן את אי ההתאמה ו/או הדבר לא יהיה רלוונטי, אזי:
בהתקיים כל התנאים המנויים בסע' א', באופן מצטבר, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם ע"י הלקוח.

ד. לחברה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה ובאופן בלעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לבצע שינויים ו/או עדכונים בהוראות.
הלקוח מסכים בזאת, להיות כפוף לאמור בהוראות, ועליו לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בהוראות. בדף האחרון של ההוראות, בסופו, יופיע התאריך בו עודכנו לאחרונה ההוראות.
הלקוח מוותר בזאת, על כל טענה ו/או זכות ו/או דרישה, שעומדים ו/או שיעמדו לו כנגד החברה בקשר עם ההוראות ו/או השינוי שלהן.

ה. חוקיות ההוראות במקרה של תניה בלתי חוקית-
במקרה שתנאי או תניה בהוראות אלה ייקבע, ע"י ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שיתר התנאים והתניות בהוראות אלה, יישארו בתוקף.
במקרה, שחלק מתנאי או תניה בהוראות אלה ייקבע, ע"י ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, או יימחקו, הרי שיתר התנאי והתניה יישארו בתוקף.

מדיניות משלוח מוצרים מוזמנים – אתר 'www.kittobrit.com' (להלן: "המדיניות")

• מדיניות זו באה להוסיף על- "תנאי השימוש באתר www.kittobrit.com", ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
• 'החברה'- חברת 'ברית ישראל בע"מ', ח.פ 513793323.
• 'לקוח'- כהגדרתו בסע' 13 לתנאי השימוש באתר.
• 'יום עסקים'- ימי עבודה א-ה, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים.
• אלא אם נאמר אחרת, תעריפי משלוח המוצרים, יהיו כדלקמן:

משלוח בארץ:
מועד אספקה: השירות ניתן ע"י שירות 'דואר שליחים' או שירות 'מהיר אקספרס' של דואר ישראל, ע"פ התנאים והכללים של דואר ישראל. זמני האספקה תלויים בתקנון דואר ישראל והכל כמפורט באתר חברת דואר ישראל.
עלות המשלוח: מוצגת בעת הרכישה באתר לפני ביצוע התשלום.

משלוח לחו"ל:
ע"פ מדיניות החברה, אשר תיקבע לפי כמות ומשקל הסחורה ולפי יעד המשלוח הרלוונטי.

איסוף עצמי אפשרי רק לאחר תיאום מול שירות הלקוחות של החברה 09-7440691.

• ככל שהדבר תלוי בחברה, החברה תעשה מאמץ הגיוני וסביר על מנת לעמוד במועדי האספקה המפורטים לעיל, ואולם, החברה לא תהא אחראית לאי עמידה במועדים הנקובים. עיכובים באספקה שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק, עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות, לא ייחשבו כהפרת התחייבות לאספקת המוצר בזמן. הלקוח מוותר בזאת, על כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, בגין עיכוב במשלוח המוצרים.
• עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, ייתכן ויסרבו חברות שליחויות מטעם החברה, לספק מוצרים ליישובים מסויימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים לשליח. במקרה כזה תהיה חברת השליחויות רשאית, אך לא חייבת, לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים.
• החברה לא תהא אחראית לאי היכולת לספק את המוצרים כתוצאה מנסיבות שלא ניתן היה לצפותן ושאינן בשליטת החברה, לרבות ולא רק: כח עליון, מלחמה, מהומות, אמברגו, מרי אזרחי או צבאי, אש, שיטפון, תאונה, שביתה, מחסור בחומרי גלם או באמצעי שינוע, מחסור בדלק או באנרגיה, או חוסר בכח אדם.
במקרה של עיכוב בשל אחת הנסיבות לעיל, החברה תהא רשאית לדחות את קיום חיוביה בתקופה השווה למשך הזמן שבו חל העיכוב.
• הזמנות מהארץ לחו"ל-
לקוח המזמין מוצר לחו"ל צריך לקחת בחשבון, כי יתכן ויוטלו מיסים ו/או תשלומים בגין המשלוח, אך אלה אינם כלולים במחיר הנקוב בצד המוצר באתר (להלן: "מיסי חו"ל"). באחריות הלקוח המזמין לשלם מיסי חו"ל אלה, על מנת לקבל את המוצר המוזמן.
יתר על כן, ישנן מדינות שלא מרשות להכניס לתוך גבולן מוצרים, כגון ולא רק: מוצרי מזון, מוצרי קוסמטיקה, תכשיטים וכו'. במקרים כאלה ההזמנה עלולה להתעכב או אפילו להיות מוחזרת בחזרה לארץ. החברה מסירה ממנה כל אחריות לעיכוב ו/או לנזק העלול להיגרם ללקוח ו/או לכל צד ג' אחר בגין כך.
כן החברה מסירה ממנה כל אחריות בשל עיכובים העלולים להיגרם במעברי הגבולות, הרלוונטיים.
• לחברה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה ובאופן בלעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי המדיניות.
לקוח המזמין מוצרים מהאתר, בכל דרך שהיא, מסכים בזאת, להיות כפוף לאמור בתנאי המדיניות, ועליו לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו במדיניות. בדף האחרון של המדיניות, בסופו, יופיע התאריך בו עודכנה לאחרונה המדיניות.
הלקוח מוותר בזאת, על כל טענה ו/או זכות ו/או דרישה, שעומדים ו/או שיעמדו לו כנגד החברה בקשר עם המדיניות ו/או שינוייה.

• חוקיות המדיניות במקרה של תניה בלתי חוקית-
במקרה שתנאי או תניה במדיניות זו ייקבע, ע"י ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שיתר התנאים והתניות במדיניות זו, יישארו בתוקף.
במקרה, שחלק מתנאי או תניה במדיניות זו ייקבע, ע"י ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, או יימחקו, הרי שיתר התנאי והתניה יישארו בתוקף.

נוצר בתאריך: 29/03/2012.
תאריך עדכון אחרון: 23/08/2020.