בן מנחם יאיר

רח' משעול הדקלים 17, ירושלים
מס' רישיון: 541, תוקף הרישיון: כסלו תשפ"ב 12/2021
דהוקי עמרם